فهرست دوره های همایش
ادب فارسی
عنوان نشریه ادب فارسی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تهران
مدیرمسئول دكتر غلامحسين كريمی دوستان
سردبیر دكتر عليرضا حاجيان نژاد
تارگاه https://jpl.ut.ac.ir/
رایانامه .
تلفن 02166978885
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی تهران، دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات و علوم انسانی
نوع نشریه فصلنامه