فهرست دوره های همایش
چشم انداز مديريت مالی
عنوان نشریه چشم انداز مديريت مالی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهيد بهشتی
مدیرمسئول .
سردبیر محمد اسماعيل فدايی نژاد
تارگاه http://jfmp.sbu.ac.ir/
رایانامه .
تلفن 0212993136
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی اوين، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده مديريت و حسابداری، تهران، ايران
نوع نشریه فصلنامه