فهرست دوره های همایش
تاريخ اسلام
عنوان نشریه تاريخ اسلام
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه باقر العلوم (ع)
مدیرمسئول حجت الاسلام و المسلمين شمس الله مريجی
سردبیر محسن الويری
تارگاه http://hiq.bou.ac.ir/
رایانامه .
تلفن 02532136635
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی ايران، قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم (ع)، دفتر فصل نامه
نوع نشریه فصلنامه