فهرست دوره های همایش
دانش حقوق مدنی
عنوان نشریه دانش حقوق مدنی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول دكتر ابراهيم تقی زاده
سردبیر دكتر محمود باقری
تارگاه clk.journals.pnu.ac.ir
رایانامه .
تلفن 02122454999
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی .
نوع نشریه دو فصلنامه