فهرست دوره های همایش
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
عنوان نشریه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه پيام نور استان مركزی
مدیرمسئول دكتر هادی غفاری
سردبیر دكتر محمدرضا لطفعلی پور
تارگاه http://egdr.journals.pnu.ac.ir
رایانامه egdr@pnu.ac.ir
تلفن 0863224785
نمابر .
صندوق پستی 381351136
نشانی اراك، خيابان شهيد شيرودی، كوچه امانی راد، دانشگاه پيام نور استان مركزی، دفتر نشريه
نوع نشریه فصلنامه