فهرست دوره های همایش
پژوهش سيستم های بس ذره ای
عنوان نشریه پژوهش سيستم های بس ذره ای
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول دكتر مرتضی زرگر شوشتری
سردبیر دكتر ايرج كاظمی نژاد
تارگاه jrmbs.scu.ac.ir
رایانامه jrmbs@scu.ac.ir
تلفن 06133331044
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی ايران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم
نوع نشریه فصلنامه