فهرست دوره های همایش
پدافند الكترونيک و سايبری
عنوان نشریه پدافند الكترونيک و سايبری
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه امام حسين
مدیرمسئول دكتر عليرضا صادقی
سردبیر دكتر عبدالرسول ميرقدری
تارگاه journals.ihu.ac.ir
رایانامه .
تلفن 02173829201
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايی، دانشگاه امام حسين، موقعيت امام صادق، دانشكده جنگ الكترونيک
نوع نشریه فصلنامه