فهرست دوره های همایش
مهندسی عمران و محيط زيست
عنوان نشریه مهندسی عمران و محيط زيست
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشكده فنی دانشگاه تبريز
مدیرمسئول معاون پژوهشی دانشگاه تبريز
سردبیر دكتر محمدعلی كی نژاد
تارگاه ceej.tabrizu.ac.ir
رایانامه OMRAN@TABRIZU.AC.IR
تلفن 04113363377
نمابر .
صندوق پستی .
نشانی ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده فنی مهندسی عمران، دفتر نشريه
نوع نشریه فصلنامه