فهرست دوره های همایش
زمين شناسی مهندسی
عنوان نشریه زمين شناسی مهندسی
درجه علمی علمی پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه خوارزمی
مدیرمسئول دكتر سيدمحمود فاطمی عقدا
سردبیر دكتر علی قنبری
تارگاه jeg.khu.ac.ir
رایانامه eng.geology@khu.ac.ir
تلفن 02186072787
نمابر .
صندوق پستی 15815/3587
نشانی ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمی
نوع نشریه دو فصلنامه