فهرست دوره های همایش
آمايش سرزمين
عنوان نشریه آمايش سرزمين
درجه علمی علمی- پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیرمسئول دکتر سید محمد مقیمی
سردبیر دکتر سیدمحمد محمودی
تارگاه jtcp.ut.ac.ir
رایانامه j.amayesh@ut.ac.ir
تلفن 025306166295
نمابر .
صندوق پستی 357
نشانی تهران، بلوار دانشگاه، جاده قديم تهران
نوع نشریه دو فصلنامه