فهرست دوره های همایش
آمايش جغرافيايی فضا
عنوان نشریه آمايش جغرافيايی فضا
درجه علمی علمی - پژوهشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه گلستان
مدیرمسئول دکتر عباس قربانی
سردبیر دکتر جعفر میرکتولی
تارگاه http://gps.gu.ac.ir
رایانامه .
تلفن 01732322813
نمابر .
صندوق پستی 155
نشانی
نوع نشریه فصلنامه