همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص

مشاهده جزئیات

چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران

مشاهده جزئیات

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

مشاهده جزئیات

چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر

مشاهده جزئیات

كنگره ملی روان شناسی ايران (مديريت رفتارهای تهاجمی و تقويت امنيت اجتماعی)

مشاهده جزئیات

همايش ملی يافته های نوين روان شناسی تربيتی و چالش های پيش رو

مشاهده جزئیات
همکاران راهبردی
تبلیغات

رتبه بندی دانشگاههای ایران