نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

مشاهده جزئیات

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه

مشاهده جزئیات

کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری

مشاهده جزئیات

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی

مشاهده جزئیات

یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

مشاهده جزئیات

كنفرانس بين المللی مديريت صنعتی

مشاهده جزئیات
همکاران راهبردی
تبلیغات

رتبه بندی دانشگاههای ایران