فهرست دوره های همایش
همایش ملی فقه، حقوق و علوم جزا
برگزارکننده دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1397/02/28
تارگاه www.iljs.ir
رایانامه info@iljs.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/20
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/20
تاریخ برگزاری
1397/02/28