فهرست دوره های همایش
نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
برگزارکننده دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ برگزاری 1397/02/07
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی سیستان و بلوچستان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/5
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/5
تاریخ برگزاری
1397/02/07