فهرست دوره های همایش
هفتمین همایش نقش دانشمندان ایرانی - اسلامی در پیشبرد علوم تجربی
برگزارکننده دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
تاریخ برگزاری 1397/02/06
تارگاه .
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/4
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/4
تاریخ برگزاری
1397/02/06