فهرست دوره های همایش
همایش ملی علوم اجتماعی و روانشناسی ایران
برگزارکننده دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ برگزاری 1397/03/04
تارگاه www.ssconf.ir
رایانامه info@ssconf.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/25
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/25
تاریخ برگزاری
1397/03/04