فهرست دوره های همایش
كنگره بين المللی ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی تهران
تاریخ برگزاری 1397/09/18
تارگاه http://hospitalbuild.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/9/16
تاریخ ارسال مقالات
1397/9/16
تاریخ برگزاری
1397/09/18