فهرست دوره های همایش
همايش بين المللی نظام فكری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ
برگزارکننده دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تاریخ برگزاری 1397/09/15
تارگاه http://farham.uk.ac.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx
رایانامه .
تلفن .
نشانی کرمان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/9/13
تاریخ ارسال مقالات
1397/9/13
تاریخ برگزاری
1397/09/15