فهرست دوره های همایش
كنفرانس ملی مدلسازی رفتار مكانيكی مواد
برگزارکننده دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تاریخ برگزاری 1397/07/25
تارگاه cmbm2018.uk.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی کرمان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/23
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/23
تاریخ برگزاری
1397/07/25