فهرست دوره های همایش
همايش ملی حسابداری ايران
برگزارکننده دانشگاه اصفهان
تاریخ برگزاری 1397/07/04
تارگاه isfacc.ui.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی اصفهان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/7/2
تاریخ ارسال مقالات
1397/7/2
تاریخ برگزاری
1397/07/04