فهرست دوره های همایش
کنگره بين المللی ميکروب شناسی ايران
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی تهران
تاریخ برگزاری 1397/06/13
تارگاه http://ismcongress.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/6/11
تاریخ ارسال مقالات
1397/6/11
تاریخ برگزاری
1397/06/13