فهرست دوره های همایش
پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری 1397/02/20
تارگاه www.ncmb.ir
رایانامه info@ncmb.ir
تلفن 021-47623660
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/10
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/10
تاریخ برگزاری
1397/02/20