فهرست دوره های همایش
كنگره شيمی ايران
برگزارکننده دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ برگزاری 1397/04/26
تارگاه icc20.um.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/4/24
تاریخ ارسال مقالات
1397/4/24
تاریخ برگزاری
1397/04/26