فهرست دوره های همایش
سمينار آناليز عددی و كاربردهای آن
برگزارکننده دانشگاه شهيد باهنر كرمان
تاریخ برگزاری 1397/04/20
تارگاه kermannaa7.uk.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی کرمان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/4/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/4/18
تاریخ برگزاری
1397/04/20