فهرست دوره های همایش
همايش ملی پژوهش های مديريت و علوم انسانی در ايران
برگزارکننده موسسه پژوهشی مديريت مدبر
تاریخ برگزاری 1397/02/25
تارگاه http://www.5iicmo.com/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/23
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/23
تاریخ برگزاری
1397/02/25