فهرست دوره های همایش
كنفرانس ملی انديشه هایی نوين و خلاق در مديريت، حسابداری، مطالعات حقوقی و اجتماعی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، موسسه آموزش عالی علامه خويی
تاریخ برگزاری 1397/02/20
تارگاه http://www.aclaw.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی خوی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/18
تاریخ برگزاری
1397/02/20