فهرست دوره های همایش
همايش سراسری تازه های تيروئيد و سندرم متابوليک
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی مشهد
تاریخ برگزاری 1397/01/29
تارگاه cong-mstd.mums.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی مشهد
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/27
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/27
تاریخ برگزاری
1397/01/29