فهرست دوره های همایش
کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران
برگزارکننده دانشگاه بيرجند
تاریخ برگزاری 1397/01/28
تارگاه www.conf.birjand.ac.ir/geopolitical
رایانامه .
تلفن .
نشانی بیرجند
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/1/26
تاریخ ارسال مقالات
1397/1/26
تاریخ برگزاری
1397/01/28