فهرست دوره های همایش
كنفرانس ملی دستاوردهای نوين جهان در تعليم و تربيت، روانشناس، حقوق و مطالعات فرهنگی اجتماعی
برگزارکننده موسسه آموزش عالی علامه خويی
تاریخ برگزاری 1397/03/01
تارگاه http://www.psy97.ir/fa/
رایانامه .
تلفن .
نشانی خوی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/30
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/30
تاریخ برگزاری
1397/03/01