فهرست دوره های همایش
كنفرانس كشوری علوم پرتوی نقش پرتو در تشخيص و درمان
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشكی و خدمان بهداشتی درمانی رفسنجان
تاریخ برگزاری 1397/02/19
تارگاه http://ncrs.rums.ac.ir/
رایانامه .
تلفن .
نشانی رفسنجان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/17
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/17
تاریخ برگزاری
1397/02/19