فهرست دوره های همایش
همايش ملی راهبردهای مديريت منابع آب و چالش های زيست محيطی
برگزارکننده دانشگاه علوم كشاورزی
تاریخ برگزاری 1397/02/10
تارگاه http://www.sid.ir/Fa/Seminar/wrec.sanru.ac.ir
رایانامه .
تلفن .
نشانی ساری
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/2/8
تاریخ ارسال مقالات
1397/2/8
تاریخ برگزاری
1397/02/10